Consultancy

Cyber Security

Technologists Areas of Consultancy
Avatar
Salim Landur

Avatar
Dr. Rajesh Kumar Pal

Avatar
Ritesh Bhatia

Avatar
Venugopal N

Avatar
Joseph Kodiyil

Avatar
Kapil Awasthi

Avatar
Vipul Kumra

Avatar
Ashok Sharma

Avatar
Nirali Bhatia


Video Survelliance

Technologists Areas of Consultancy
Avatar
Vinod Bhawnani

Avatar
Sanjay Sahay

Avatar
Pawan Vashisht

Avatar
Ravi Hemmady

Avatar
T. Shankar

Avatar
Dr. S. Ravishankar


Homeland Security

Technologists Areas of Consultancy
Avatar
Raghavendra R

Avatar
Col Prakash Sanjay

Avatar
Vipul Kumra

Avatar
Pawan Vashisht

Avatar
Deepak S Murdeshwar

Avatar
Giridhar M Aekbote

Avatar
Joseph Kodiyil

Avatar
Dr.Yogita Shukla


Disruptive Technologies

Technologists Areas of Consultancy
Avatar
Dr.Yogita Shukla

Avatar
Pavan Attavane

Avatar
Dr.Vijay Mishra

Avatar
Joji Varghese

Avatar
Debmalya Maitra

Avatar
Mohammad Salim Ansari

Avatar
Srinivasan Rathnam

Avatar
Neeta Trivedi, PhD


IT management

Technologists Areas of Consultancy
Avatar
Shamanna Balasubramanya


Technology Education

Technologists Areas of Consultancy
Avatar
Sanjay Sahay

Avatar
Yatheendranath J

Avatar
Dr.Ranjeet Kr. Singh

Avatar
Dr.Ananth Prabhu G

Avatar
Dr.Yogita Shukla

Avatar
Anil Babu Bidari

Avatar
Ashok Sharma


Reseacrch & Development

Technologists Areas of Consultancy
Avatar
Dr.Vijay Mishra

Avatar
T. Shankar

Avatar
Dr. S. Ravishankar

Avatar
Dr.Yogita Shukla


Conventional IT

Technologists Areas of Consultancy
Avatar
Rajeev Ranjan

Avatar
Raghavendra R

Avatar
Giridhar M Aekbote