CYBER SECURITY

Technologists Areas of Consultancy
Avatar
Ashok Sharma

Avatar
Sanjay Sahay

Avatar
Salim Landur

Avatar
Nirali Bhatia

Avatar
Venugopal N

Avatar
Joseph Kodiyil

Avatar
Kapil Awasthi

Avatar
Dr. Rajesh Kumar Pal

Avatar
Vipul Kumra

Avatar
Ritesh Bhatia


VIDEO SURVEILLANCE

Technologists Areas of Consultancy
Avatar
Vinod Bhawnani

Avatar
Dr. S. Ravishankar

Avatar
T. Shankar

Avatar
Ravi Hemmady

Avatar
Pawan Vashisht

Avatar
Sanjay Sahay


DISRUPTIVE TECHNOLOGIES

Technologists Areas of Consultancy
Avatar
Raghavendra R

Avatar
Neeta Trivedi, PhD

Avatar
Srinivasan Rathnam

Avatar
Mohammad Salim Ansari

Avatar
Dr.Yogita Shukla

Avatar
Dr.Vijay Mishra

Avatar
Joji Varghese

Avatar
Debmalya Maitra

Avatar
Pavan Attavane


HOMELAND SECURITY

Technologists Areas of Consultancy
Avatar
Raghavendra R

Avatar
Col Prakash Sanjay

Avatar
Dr.Yogita Shukla

Avatar
Joseph Kodiyil

Avatar
Deepak S Murdeshwar

Avatar
Pawan Vashisht

Avatar
Vipul Kumra

Avatar
Giridhar M Aekbote


TECHNOLOGY EDUCATION

Technologists Areas of Consultancy
Avatar
Ashok Sharma

Avatar
Anil Babu Bidari

Avatar
Dr.Ananth Prabhu G

Avatar
Dr.Ranjeet Kr. Singh

Avatar
Dr.Yogita Shukla

Avatar
Yatheendranath J

Avatar
Sanjay Sahay


RESEARCH AND DEVELOPMENT

Technologists Areas of Consultancy
Avatar
Dr.Yogita Shukla

Avatar
Dr. S. Ravishankar

Avatar
T. Shankar

Avatar
Dr.Vijay Mishra


CONVENTIONAL IT

Technologists Areas of Consultancy
Avatar
Giridhar M Aekbote

Avatar
Rajeev Ranjan


IT MANAGEMENT

Technologists Areas of Consultancy
Avatar
Shamanna Balasubramanya